Svetlana Čolak Antić

Psiholog, osnivač Kreativnog Centra Avenir

Svetlana Čolak Antić

Psiholog, osnivač Kreativnog Centra Avenir

S vetlana Čolak Antić rodjena je u Herceg Novom gdje je završila gimnaziju. Psihologiju je diplomirala na Fakultetu u Zagrebu, francuski jezik i civilizaciju na univerzitetu u Ženevi, a specijalističke studije i magisterij iz kliničke psihologije u Lionu i Parizu.

Radila je na raznim projektima u školama u Hrvatskoj, Švajcarskoj, Francuskoj i u Alžiru. Od 1987 do 2002 godine vodila je pilot projekat Ministarstva prosvjete Francuske: “inkluzija odolescenata devijantnog ponašanja”.

R adila je i na projektu Evropske zajednice “Youth start”. A 2006.godine osnovala je u Herceg-Novom sa grupom antuzijasta, nevladinu organizaciju « Avenir » koja je prerasla u Kreativni centar na francuskom jeziku.